Chương trinh kiểm tra giám sat cua chi bộ In
Thứ tư, 23 Tháng 1 2013 08:30

Đảng bộ xã nhật quang

           Chi bộ 7 - THCS

 

       Đảng cộng sản việt nam

               =======***========

Số: 19 ctKT/ cbTHCS                                   Nhật Quang, ngày 01 tháng 01 năm 2013.

 

chương trình kiểm tra, giám sát

Của chi bộ trường thcs nhật quang nhiệm kỳ 2012-2015

--------------------------------------------------------

 

- Căn cứ điều 30 chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI.

- Căn cứ vào quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã Nhật Quang khoá XXII. Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy xã Nhật Quang và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy xã Nhật Quang khóa XXII.

-Trên cơ sở tình hình thực tế của nhà trường. Chi bộ Trường THCS Nhật Quang xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 với các nội dung sau:

I - Mục đích yêu cầu:

1- Công tác kiểm tra, giám sát Đảng nhằm đánh giá ưu, khuyết điểm, biểu dương các đoàn thể, cá nhân cán bộ giáo viên và đảng viên trong chi bộ làm tốt công tác giảng dạy, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của nhà trường trong năm học và trong suốt nhiệm kỳ. Đồng thời trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến, những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành chủ trương, chính sách, chỉ thị nghị quyết của Đảng pháp luật của nhà nước trên cơ sở đó củng cố niềm tin trong cán bộ giáo viên và đảng viên trong chi bộ Đảng.

2- Nâng cao nhận thức về tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học cũng như thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã Nhật Quang. Rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của địa phương và ngành giáo dục.

3- Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ đảng và cán bộ giáo viên nhà trường, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên tổ chức Đảng và chính quyền nhà trường.

 

II- Nội dung Kiểm tra .

1- Chi bộ kiểm tra việc thực hiện nghị quyết về thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013, năm học 2013-2014 và năm học 2014-2015 của BGD&ĐT. Thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã Nhật Quang khoá XXII về công tác giáo dục của cán bộ giáo viên và đảng viên trong chi bộ. Đặc biệt là việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”của Bộ chính trị, thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoá XI “Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, cuộc vận động:"Hai không” ; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự hoạ và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của BGD&ĐT .

2- Kiểm tra việc quản lý học sinh, cán bộ giáo viên của BCH Công Đoàn Tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong việc chấp hành, duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng, việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

3- Kiểm tra Đảng viên trong chi bộ chấp hành chủ trương, chính sách, đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như nội quy của nhà trường của ngành giáo dục.

 

IiI- Nội dung giám sát .

1- Giám sát thường xuyên.

Giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy của ngành giáo dục, nhà trường đề ra đối với cán bộ đảng viên, giáo viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và chi bộ. Quy định của Ban bí thư TW những điều đảng viên không được làm.Lãnh đạo thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ theo chỉ thị 30CT/TƯ của bộ chính trị, nghị định 29/1918NĐ/CPcủa chính phủ, quy định 97/QĐ/TƯ về chức năng nhiệm vụ của chi bộ Đảng uỷ trong các đơn vị sự nghiệp. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính Phủ những điều công chức không được làm.

2- Giám sát theo chuyên đề.

          Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy “theo chuẩn kiến thức, kỹ năng”, thực hiện quy chế chuyên môn của từng cán bộ đảng viên, giáo viên. Công tác chủ nhiệm lớp. Công tác Công Đoàn, đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và công tác thu chi theo luật ngân sách của kế toán.

 

Iv- Đối tượng kiểm tra và thành phần kiểm tra.

1- Đối tượng kiểm tra.

- Cán bộ, đảng viên giáo viên trong chi bộ.

- Các đoàn thể như: Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên.

2- Thành phần kiểm tra.

Cấp uỷ chi bộ - BGH- Tổ trưởng chuyên môn- Trưởng các đoàn thể.

         Căn cứ vào nội dung kiểm tra mà chi bộ phân công thành phần kiểm tra cho phù hợp từng đối tượng.

 

V- Thời gian tiến hành và phương pháp kiểm tra, giám sát.

1- Thời gian kiểm tra, giám sát.

1.1- Năm 2013:

-Thực hiện quy chế của chi bộ và thực hiện điều lệ Đảng .

- Tháng 1/2013: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học, công tác chỉ đạo thi chất lượng học kỳ I của năm học 2012-2013.   

- Tháng 4/2013 kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ dạy, học, hội giảng của đảng viên, giáo viên đợt 26/3.

- Tháng 6/2013 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt đội TNTPHCM, việc phân loại đảng viên 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, tồn tại để tiếp tục năm học tới.

- Tháng 8/2013: Giám sát công tác bồi dường hè, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị khai giảng năm học 2012-2013.

- Tháng 12/2013 sơ kết việc thực hiện nhiệm kỳ 2012-2015, đánh giá mặt làm được và tồn tại trong năm 2013. Quyết toán đảng phí.

Ghi chú: Hàng tháng chi bộ kết hợp BGH và Tổ chuyên môn kiểm tra hoạt động dạy và học, các công tác khác của giáo viên và đảng viên theo định kỳ .

1.2- Năm 2014:

- Tháng 2/2013 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ hội giảng năm học 2013-2014.

- Tháng 5 chuẩn bị đánh giá học sinh, xét TNTHCS đồng thời đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ.

- Tháng 7/2014: Giám sát công tác bồi dường hè, tuyển sinh.

- Tháng 9/2014 kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, công tác bồi dưỡng cán bộ giáo viên và chuẩn bị năm học mới, công tác tổ chức đại hội các đoàn thể.

- Tháng 11/2014 kiểm tra viêc thực hiện kế hoạch chi bộ năm 2014. Sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2012- 2015 và phương hướng tiếp theo.

Ghi chú: Hàng tháng chi bộ kết hợp BGH và Tổ chuyên môn kiểm tra hoạt động dạy và học, các công tác khác của giáo viên và đảng viên theo định kỳ .

1.3- Năm 2015:

- Tháng 2/2015 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ hội giảng năm học.

- Tháng 5/2015 chuẩn bị đánh giá học sinh, xét TNTHCS đồng thời đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ.

- Tháng 8/2015: Giám sát công tác bồi dường hè, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị khai giảng năm học.

- Tháng 9/2015 kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, công tác bồi dưỡng cán bộ giáo viên và chuẩn bị năm học mới, công tác tổ chức đại hội các đoàn thể.

- Tháng 12/2015 Tổng kết việc thực hiện nhiệm kỳ 2012-2015, đánh giá mặt làm được và tồn tại trong năm 2015. Quyết toán đảng phí.

- Ghi chú: Hàng tháng chi bộ kết hợp BGH và Tổ chuyên môn kiểm tra hoạt động dạy và học, các công tác khác của giáo viên và đảng viên theo định kỳ .

2- Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Chi ủy, tổ kiểm tra chi bộ trực tiếp xây dựng kế hoạch, phân công, chủ trì công tác kiểm tra.

- Chi ủy - BGH phối hợp quyết định thành lập ban kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các nội dung kiểm tra để đạt kết quả tốt.

- Ban kiểm tra, giám sát căn cứ vào nội dung, thời gian kiểm tra làm việc trực tiếp với các đoàn thể và cá nhân cán bộ giáo viên, đảng viên trong chi bộ và nhà trường. Sau kiểm tra có đóng góp ý kiến, xây dựng, đánh giá xếp loại để làm căn cứ xếp loại thi đua cuối năm học và phân loại đảng viên hàng năm. Đảng viên được kiểm tra viết báo cáo tiếp thu đánh giá của ban chi ủy.

 

V- Tổ chức thực hiện.

 

- Chi bộ, BGH căn cứ kế hoạch thực hiện.

- Các tổ chức đoàn thể và cán bộ giáo viên, đảng viên được kiểm tra, giám sát nghiêm túc thực hiện nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Trong quá trình thực hiện, các đoàn thể, cá nhân giáo viên và đảng viên có gì vướng mắc phản ánh về chi bộ để chi bộ bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015.

                                                                                  T/M chi bộ THCS

                                                                                           Bí thư.

 

 

 

 

                                                                                                       Vũ Ngọc Diện

Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ để BC .                                                                      

- UBKT Đảng uỷ.

- Lưu chi bộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng cộng sản việt nam

-----------*******------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình

Kiểm tra giám sát

chi bộ trung học cơ sở nhật quang

nhiệm kỳ 2012 – 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật Quang, Tháng 01 năm 2013

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 1 2013 08:32